Aukce vozidel

Toyota Financial Services Czech
1. Základní pojmy

1.1.  „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Obchodní podmínky Toyota Financial Services Czech s.r.o. pro prodej motorových vozidel v internetové Aukci vozidel, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi TFSCZ a Kupujícím na Vozidlo nabízené v Aukci vozidel způsobem v těchto Obchodních podmínkách stanoveným.

1.2. „TFSCZ“ se rozumí společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44764, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, do jehož rámce spadá rovněž obchod (nákup a prodej) motorovými vozidly.

1.3. „Partnerem“ se rozumí podnikatelský subjekt (fyzická či právnická osoba) oprávněná k podnikání v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel, který má zájem o koupi jednoho či více Vozidel prostřednictvím Aukce vozidel a který je registrovaný v  Evidenci Partnerů TFSCZ pro Aukci vozidel.

1.4. „Evidencí Partnerů TFSCZ pro Aukci vozidel“ se rozumí seznam Partnerů, kteří jsou oprávněni účastnit se Aukce vozidel, a podávat tak TFSCZ návrhy na uzavření kupních smluv na Vozidla nabízená v Aukci vozidel.

1.5. „Kupujícím“ se rozumí Partner, s kterým uzavře TFSCZ kupní smlouvu na Vozidlo nabízené v  Aukci vozidel za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

1.6. „Vozidlem“ se rozumí (nové či ojeté) motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích ve vlastnictví TFSCZ, když nejčastěji (nikoli však výlučně) se jedná o ojeté vozidlo vrácené zákazníky TFSCZ či jim zabavené z leasingových smluv, ze zajištění smluv o úvěru nebo v jiných podobných souvislostech, nabízené ze strany TFSCZ v Aukci vozidel.

1.7.  „Aukcí vozidel“ se rozumí internetová aplikace Aukce vozidel Toyota Financial Services Czech dostupná na www.AUCTION.TFSONLINE.CZ, v které TFSCZ uveřejňuje Vozidla nabízená k prodeji Partnerům a Partneři podávají způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách TFSCZ své cenové nabídky na koupi konkrétních Vozidel uveřejněných v Aukci vozidel a postup TFSCZ a Partnerů při prodeji a koupi Vozidel nabízených v Aukci vozidel. Aukce vozidel může být v těchto Obchodních podmínkách, dokumentech vztahujících se k Aukci vozidel a v uvedené internetové aplikaci označována též jako „aukce vozidel“ nebo jen „aukce“.

1.8. „cenovou nabídkou“ se rozumí právní úkon, kterým Partner podá TFSCZ závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního Vozidla uveřejněného v Aukci vozidel tím, že zadá pod svým přístupovým jménem a heslem (je-li ze strany TFSCZ aktivováno) u takového Vozidla, které chce od TFSCZ koupit za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách, návrh kupní ceny na koupi příslušného Vozidla některým ze způsobů, který aplikace Aukce vozidel umožňuje, přičemž může využít buď možnost zadat návrh kupní ceny převyšující poslední nabídku pouze o minimální příhoz nebo možnost zadat návrh kupní ceny převyšující poslední nabídku o násobek minimálního příhozu nebo využít jinou případnou možnost, kterou bude aplikace Aukce vozidel v okamžiku zadání cenové nabídky umožňovat.

1.9. „vyvolávací cenou“ se rozumí nejnižší kupní cena stanovená ze strany TFSCZ, na kterou je možno podat první cenovou nabídku v aukci konkrétního Vozidla.

1.10. „poslední nabídkou“ se rozumí časově poslední cenová nabídka podaná ze strany některého z Partnerů ohledně konkrétního draženého Vozidla v Době aukce.

1.11. „minimálním příhozem“ se rozumí částka, o kterou je možno minimálně zadáním cenové nabídky zvýšit poslední nabídku.

1.12.„Plánovanou dobou aukce“ se rozumí u každého Vozidla na počátku příslušné Aukce vozidel ze strany TFSCZ stanovená doba pro podávání cenových nabídek Partnerů; tato doba odpovídá skutečné době, po kterou mohou Partneři podávat své cenové nabídky na koupi příslušného Vozidla, pokud není Plánovaná doba aukce prodloužena způsobem stanoveným těmito Obchodními podmínkami.

1.13. „Dobou aukce“ se rozumí skutečná doba uvedená u každého Vozidla, po kterou mohou Partneři podávat své cenové nabídky na koupi příslušného Vozidla; tato doba je uvedena u každého Vozidla nabízeného v Aukci vozidel a odpovídá Plánované době aukce, není-li způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách Plánovaná doba aukce v průběhu aukce příslušného Vozidla prodloužena.

2. Návrh kupní smlouvy

2.1.  TFSCZ uveřejňuje v  Aukci vozidel Vozidla nabízená k prodeji Partnerům; uveřejněním konkrétního Vozidla v Aukci vozidel dává TFSCZ Partnerům podnět k tomu, aby podávali TFSCZ své cenové nabídky na koupi takového Vozidla, a to do uplynutí Plánované doby aukce stanovené v Aukci vozidel u příslušného Vozidla. V případě, že v posledních pěti minutách Plánované doby aukce (nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách již prodloužené Plánované doby aukce) podá některý z Partnerů svou cenovou nabídku na koupi konkrétního Vozidla, prodlužuje se automaticky doba, po kterou je možno podávat další cenové nabídky ohledně příslušného Vozidla, vždy na dalších pět minut. Pokud v posledních pěti minutách Plánované doby aukce (nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách již prodloužené Plánované doby aukce) nepodá žádný z Partnerů další cenovou nabídku, Doba aukce končí. Po uplynutí Doby aukce již není možno podávat cenové nabídky prostřednictvím Aukce vozidel.

2.2. Každý Partner je oprávněn podat TFSCZ po Dobu aukce svou cenovou nabídku na koupi konkrétního Vozidla uveřejněného v Aukci vozidel. Navržená kupní cena Vozidla se v cenové nabídce zadává v Kč, vždy včetně DPH, Okamžikem, kterým dotčený Partner zadá pod svým (ze strany TFSCZ aktivovaným) přístupovým jménem a heslem svou cenovou nabídku na koupi konkrétního Vozidla, předkládá takový Partner TFSCZ návrh kupní smlouvy, jíž se zavazuje vybrané Vozidlo od TFSCZ za navrženou kupní cenu podle těchto Obchodních podmínek koupit. Návrh kupní smlouvy učiněný takto ze strany Partnera je pro Partnera závazný od okamžiku jeho učinění až do uplynutí lhůty čtrnácti pracovních dnů počínajících běžet následujícího pracovního dne po dni, který je posledním dnem Plánované doby aukce stanovené u příslušného Vozidla v příslušné Aukci vozidel. Partner je oprávněn pouze kdykoliv do uplynutí Doby aukce nabízenou kupní cenu zvýšit, a to tak, že zadá po Dobu aukce v Aukci vozidel u příslušného Vozidla novou cenovou nabídku, kterou navrhne koupi příslušného Vozidla za kupní cenu odpovídající poslední nabídce zvýšené o minimální příhoz či o násobek minimálního příhozu způsobem, který Aukce vozidel umožňuje. Okamžikem, ve kterém Partner takto zadá novou cenovou nabídku (s návrhem vyšší kupní ceny za Vozidlo), nahrazuje tím plně svou předchozí cenovou nabídku učiněnou v Aukci vozidel ohledně příslušného Vozidla vůči TFSCZ. Jiné změny cenové nabídky (např. snížení navržené kupní ceny Vozidla) nejsou přípustné.

3.  Uzavření a náležitosti kupní smlouvy

3.1.  TFSCZ bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby aukce rozhodne, zda uzavře kupní smlouvu s Partnerem, který předložil nejvyšší cenovou nabídku, nebo zda Vozidlo na základě předložených cenových nabídek neprodá; v takovém případě může TFSCZ Vozidlo zařadit do nové Aukce vozidel či naložit s ním jinak.

3.2.  Kupní smlouva ohledně konkrétního Vozidla je uzavřena okamžikem, kdy TFSCZ potvrdí  telefonicky, faxem nebo prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem Kupujícímu akceptaci jeho cenové nabídky. Partnery, jejichž cenové nabídky nebyly ze strany TFSCZ akceptovány, o výsledku aukce informuje TFSCZ pouze na jejich žádost.

3.3.  Předmětem kupní smlouvy je Vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím ve stavu, jak k okamžiku uzavření kupní smlouvy stojí a leží, tedy i se všemi případnými zjevnými či skrytými vadami. TFSCZ neposkytuje žádnou záruku na Vozidlo;zmocňuje však Kupujícího k uplatnění případně trvajících záruk poskytovaných na Vozidlo již jeho výrobcem či původním prodejcem. 

3.4. Kupující je povinen zaplatit sjednanou kupní cenu na základě faktury TFSCZ do pěti pracovních dnů od jejího doručení; za doručení faktury se považuje i její doručení faxem či elektronicky. Je-li faktura odesílána Kupujícímu rovněž faxem, považuje se za okamžik jejího doručení okamžik, v kterém byla faktura odeslána na poslední známé faxové číslo Kupujícího, a to i za předpokladu, že se Kupující o faxovém doručení faktury nedozvěděl. Obdobně platí i v případě, že je faktura odesílána elektronicky na poslední známou e-mailovou adresu Kupujícího. Je-li faktura odesílána pouze poštou, je faktura doručena třetím dnem po jejím odeslání, je-li odeslána na poslední známou poštovní adresu Kupujícího, a to i v případě, že se o jejím doručení Kupující nedozvěděl. Úhradou kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky odpovídající plné výši kupní ceny na účet TFSCZ uvedený ve faktuře na kupní cenu Vozidla pod variabilním symbolem, kterým je číslo předmětné faktury vystavené TFSCZ na kupní cenu Vozidla. Kupující není oprávněn jednostranně započíst svůj závazek k úhradě  kupní ceny za Vozidlo či její části proti jakémukoliv závazku TFSCZ vůči Kupujícímu. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za Vozidlo vznikne TFSCZ nárok na úroky z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné části kupní ceny. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Vozidla nejméně po dobu dvou pracovních dnů, vznikne dále TFSCZ nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny Vozidla bez DPH; touto smluvní pokutou není dotčen nárok TFSCZ na náhradu škody v plné výši.

3.5.  Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny, včetně veškerého jejího případného příslušenství.

3.6.  TFSCZ předá Kupujícímu Vozidlo spolu s jeho příslušenstvím, originál technického průkazu Vozidla a ostatní doklady k Vozidlu potřebné k provedení změn v evidenci motorových vozidel, včetně plné moci pro provedení potřebných změn, bez zbytečného odkladu po převodu vlastnictví k Vozidlu na Kupujícího, nejpozději však do pěti pracovních dnů od převodu vlastnictví k Vozidlu na Kupujícího, a to v místě, které je v Aukci vozidel označeno u příslušného Vozidla pojmem Umístění vozidla (dále jen „Místo převzetí“). Pokud budou předání, event. doprava Vozidla Kupujícímu, bude-li mezi Kupujícím a TFSCZ doprava Vozidla z Místa převzetí sjednána, spojeny s jakýmikoli náklady, tyto nese Kupující. Nebezpečí škody na Vozidle přechází na Kupujícího okamžikem předání Vozidla Kupujícímu v Místě převzetí, event. okamžikem předání Vozidla v Místě převzetí prvnímu dopravci za účelem dopravy Vozidla Kupujícímu, pokud je Vozidlo Kupujícímu dopravováno.

3.7. Kupující zajistí bez zbytečného odkladu po nabytí vlastnického práva k Vozidlu na své vlastní náklady u příslušného správního orgánu registraci změn v příslušném registru motorových vozidel, jakož i v technickém průkazu Vozidla, a zajistí, aby Vozidlo bylo od okamžiku převodu vlastnického práva k Vozidlu na Kupujícího pojištěno, pokud jde o povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kupující se zavazuje, že splnění těchto povinností prokáže TFSCZ odpovídajícími doklady do pěti pracovních dnů ode dne, v kterém o tom bude TFSCZ požádán.

4.  Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.  TFSCZ je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy na Vozidlo s okamžitou účinností formou písemného oznámení zaslaného Kupujícímu faxem nebo poštou v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny či její části po dobu nejméně 3 pracovních dnů. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za doručené i v případě, že se o něm Kupující nedozvěděl, pokud je zasláno na poslední známou adresu/faxové číslo Kupujícího, a to okamžikem, v kterém bylo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy odesláno faxem na poslední známé faxové číslo Kupujícího, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy odesíláno rovněž faxem, nebo uplynutím lhůty tří dnů ode dne podání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na poštu k odeslání Kupujícímu, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy odesíláno pouze poštou na poslední známou poštovní adresu Kupujícího.

4.2.  Po odstoupení od kupní smlouvy může TFSCZ akceptovat podle článku 3.2. cenovou nabídku Partnera, který učinil druhou nejvyšší cenovou nabídku v pořadí, a který se tak stane Kupujícím za předpokladu, že trvá dle čl. 2.2. těchto Obchodních podmínek závaznost jeho návrhu kupní smlouvy, přičemž kupní smlouva bude mít náležitosti stanovené v těchto Obchodních podmínkách, nebo nabídnout Vozidlo k prodeji v další Aukci vozidel či s ním naložit jakkoli jinak.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Těmito Obchodními podmínkami neupravená práva a povinnosti TFSCZ a Kupujícího se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění, a to zejména úpravou kupní smlouvy.

5.2. TFSCZ je oprávněna kdykoli stáhnout nabídku Vozidla k prodeji z Aukce vozidel a Aukci konkrétního Vozidla zrušit. V takovém případě pozbývají okamžikem zrušení Aukce vozidel příslušného Vozidla již učiněné návrhy Partnerů na uzavření kupní smlouvy ohledně takového Vozidla závaznosti. TFSCZ je oprávněna následně Vozidlo zařadit do nové Aukce vozidel či s ním naložit jakkoli jinak.

5.3. Každý Partner je povinen oznámit TFSCZ změnu svého sídla/místa podnikání a dalších kontaktních a fakturačních údajů, a to bez zbytečného odkladu po nastalé změně. V případě, že tuto svou povinnost nesplní, nemůže namítat, že mu nebyla jakákoli písemnost či sdělení doručované mu v souvislosti s Aukcí vozidel doručeno, pokud je zasíláno na jeho poslední známou poštovní nebo emailovou adresu nebo fax. Pokud jde o okamžik doručení, platí v takovém případě obdobně č.l. 3.4. těchto Obchodních podmínek.

5.4. Tyto Obchodní podmínky je možno měnit uveřejněním nové verze Obchodních podmínek na www.AUCTION.TFSONLINE.CZ, přičemž každá nová verze Obchodních podmínek je účinná ode dne, který je v každé nové verzi Obchodních podmínek stanoven jako den počátku jejich účinnosti, nejdříve však dnem jejího uveřejnění na www.auction.TFSONLINE.CZ. Každá nová verze Obchodních podmínek je platná pro všechny Aukce vozidel, které jsou zahájeny v den počátku účinnosti nové verze Obchodních podmínek a po dobu její účinnosti. Každý Partner je povinen se před zadáním své cenové nabídky podrobně seznámit s aktuální a účinnou verzí Obchodních podmínek uveřejněnou na www.AUCTION.TFSONLINE.CZ, kterou se příslušná aukce, v které podává svou cenovou nabídku, řídí.

5.5. Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1.3.2010.