Aukce vozidel

Toyota Financial Services Czech

Registrace uživatele

Uživatelské jméno může obsahovat pouze znaky, které se používají v emailové adrese (písmena bez diakritiky). Minimum je 6 znaků.

(dále jen „Žadatel“)

Žadatel tímto žádá společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem: Praha 5, Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ: 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44764, (dále jen „TFSCZ“) o registraci jakožto Partnera v Evidenci Partnerů TFSCZ pro Aukci vozidel (dále též jen „Evidence“), přičemž zatržením pole SOUHLASÍM uvedeného níže závazně prohlašuje, že:

 1. si je vědom a souhlasí s tím, že TFSCZ je oprávněna odmítnout i bez udání důvodu podanou žádost Žadatele o registraci v Evidenci a případně schválenou registraci Žadatele jakožto Partnera v Evidenci kdykoli i bez udání důvodu zasláním oznámení Žadateli zrušit;
 2. je oprávněn kdykoli požádat TFSCZ o zrušení registrace v Evidenci;
 3. je podnikatelem, do jehož předmětu podnikání spadá nákup a prodej motorových vozidel, jeho podnikatelské oprávnění v uvedené oblasti k dnešnímu dni trvá a nejsou mu známy žádné důvody, pro které by mu mohl být uložen zákaz činnosti či jakékoli omezení pro provozování podnikatelské činnosti v uvedené oblasti;
 4. nebylo proti němu k dnešnímu dni zahájeno insolvenční řízení, konkurz, vyrovnací řízení ani exekuce a není mu známo, že by existovaly důvody pro to, aby proti němu některé z uvedených řízení bylo zahájeno;
 5. není v platební neschopnosti a je schopen a ochoten dostát řádně a včas svým platebním závazkům vůči TFSCZ, pokud mu v důsledku účasti v Aukci vozidel vzniknou;
 6. souhlasí s tím, že okamžikem, ve kterém podá u konkrétního vozidla uveřejněného TFSCZ v Aukci vozidel svou cenovou nabídku, je touto nabídkou vázán, a činí tím vůči TFSCZ závazný návrh kupní smlouvy na příslušné vozidlo nabízené v Aukci vozidel TFSCZ za kupní cenu, kterou u příslušného vozidla zadá a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách TFSCZ pro prodej vozidel v Aukci vozidel (dále též jen „Obchodní podmínky“), a to vždy v těch Obchodních podmínkách, které jsou ke dni zahájení příslušné Aukce vozidel konkrétního vozidla platné a účinné;
 7. seznámil se a souhlasí s podmínkami zpracování osobních údajů u správce, kterým je TFSCZ, a to těmi, které jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, která následuje.

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace se týká osobních údajů Žadatele, je-li fyzickou osobou, či zástupce či statutárního orgánu Žadatele, je-li Žadatel právnickou osobou, které Žadatel dobrovolně poskytuje TFSCZ za účelem posouzení jeho Žádosti o registraci v Evidenci, za účelem registrace Žadatele v Evidenci, za předpokladu, že bude Žádost o registraci Žadatele ze strany TFSCZ schválena, a učinění souvisejících úkonů, jakož i za účelem jejich využití v navazující spolupráci mezi TFSCZ a Žadatelem, bude-li registrován v Evidenci, (dále jen „Partner“) při prodeji vozidel ze strany TFSCZ Partnerovi v Aukci vozidel za podmínek stanovených v příslušných Obchodních podmínkách.

1.Rozsah zpracovávaných osobních údajů Osobní údaje Žadatele, případně jeho zástupce či statutárního orgánu, budou zpracovávány v rozsahu, v kterém byly TFSCZ Žadatelem poskytnuty za účelem shora uvedeným, a to zejména v rozsahu uvedeném v Žádosti o registraci. 2. Účel zpracování osobních údajů Osobní údaje Žadatele budou zpracovávány za účelem posouzení jeho Žádosti o registraci v Evidenci, za účelem registrace Žadatele v Evidenci, za předpokladu, že bude Žádost o registraci Žadatele ze strany TFSCZ schválena, a učinění souvisejících úkonů, jakož i za účelem uzavírání kupních smluv mezi TFSCZ a Partnerem v Aukci vozidel, dále pro účely případných změn takto uzavřených kupních smluv na vozidla a výkonu práv a povinností TFSCZ z kupních smluv uzavřených mezi TFSCZ a Žadatelem v Aukci vozidel, jakož i k výkonu souvisejících práv a povinností TFSCZ. 3. Způsob zpracování osobních údajů Osobní údaje Žadatele budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě v rámci portálu TFS ONLINE, aplikace Aukce vozidel Toyota Finacial Services Czech (dále též jen „Aukce vozidel“), včetně jejích jednotlivých sekcí, zejména Evidence, těmito způsoby: shromažďování údajů, vedení a třídění, oprava, blokování nebo doplnění údajů na žádost Žadatele nebo z vlastní iniciativy správce, v případě zjištění, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo nepravdivé, a to po dobu tzv. aktivního zpracování údajů (viz níže), blokování údajů po uplynutí doby tzv. aktivního zpracování údajů (viz níže). Osobní údaje Žadatele mohou být dále uchovávány v listinné podobě jako tištěné výstupy z Aukce vozidel , vč. jejích jednotlivých sekcí, či v listinných dokumentech, které je třeba pro výkon práv a povinností TFSCZ vyhotovit a uschovat, a to po dobu aktivního zpracovávání údajů (viz níže). 4. Osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů a další osoby, kterým budou osobní údaje zpřístupněny Osobní údaje Žadatele budou zpracovávány TFSCZ jakožto jejich správcem v souladu se shora uvedenými podmínkami a dále mohou být zpřístupněny osobě administrátora, který zabezpečuje technické fungování TFS ONLINE a Aukce vozidel, včetně jeho zaměstnanců a jiných osob, které zabezpečují technické fungování TFS ONLINE, Aukce vozidel, na základě pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s administrátorem, a to pouze tehdy, bude-li to nezbytné pro zajištění správného fungování celého portálu TFS ONLINE či aplikace Aukce vozidel či jednotlivých sekcí této aplikace; administrátorem se rozumí osoba provádějící správu, údržbu, aktualizace a opravy portálu TFS ONLINE a Aukce vozidel, včetně hardwarového vybavení potřebného k fungování portálu TFS ONLINE (servery), přičemž tímto administrátorem je kromě správce ještě společnost Comin.cz, s.r.o., IČ: 26419939, Praha 10, Vinohrady, Na Šafránce 1819/29, PSČ: 110 00. 5. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje Žadatele budou zpracovávány (i) po dobu 90 dnů ode dne poskytnutí údajů, pokud bude žádost o registraci Žadatele v Evidenci ze strany TFSCZ odmítnuta nebo (ii) v případě, že Žadatel bude registrován v Evidenci, do dne, v kterém dojde ke splnění všech těchto podmínek: uplynutí čtyř let od data ukončení registrace Žadatele v Evidenci a deaktivace přístupového jména a hesla Partnera sloužících pro přístup do Aukce vozidel a splnění veškerých závazků Partnera ze všech kupních smluv uzavřených mezi TFSCZ a Partnerem v Aukci vozidel, nevyžadují-li příslušné právní předpisy, plnění zákonných povinností TFSCZ či ochrana jejích oprávněných práv a zájmů pro konkrétní účel zpracování (např. za účelem prokázání výše kupní ceny vozidla prodaného Partnerovi v Aukci vozidel ve sporu TFSCZ se zákazníkem o výsledek závěrečného vypořádání ze smlouvy, na jejímž základě byla ze strany TFSCZ zákazníkovi TFSCZ financována koupě vozidla prodaného následně v Aukci vozidel příslušnému Partnerovi) delší dobu jejich zpracování (doba tzv. aktivního zpracovávání osobních údajů). Po uplynutí doby aktivního zpracovávání osobních údajů budou tyto údaje v aplikaci Aukce vozidel automaticky zablokovány takovým způsobem, aby nadále nebyly TFSCZ přístupné pro shora uvedené účely zpracování; osobní údaje budou nadále přístupné pouze administrátorovi portálu TFS ONLINE a Aukce vozidel, jeho zaměstnancům a jiným osobám, které zabezpečují technické fungování portálu TFS ONLINE a Aukce vozidel na základě smlouvy s administrátorem, a to pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro zajištění správného fungování portálu TFS ONLINE a Aukce vozidel. Dokumenty s osobními údaji Žadatele vytištěné z aplikace Aukce vozidel či pořízené při plnění práv a povinností TFSCZ či Žadatele z kupních smluv uzavřených v Aukci vozidel budou po uplynutí doby aktivního zpracovávání osobních údajů zničeny, nedohodne-li se Žadatel a TFSCZ jinak. 6. Ostatní
 1. Žadatel si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné.
 2. Žadatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté správci jsou skutečně jeho osobními údaji, jsou pravdivé, úplné a správné. Žadatel bere na vědomí, že obsah osobních údajů poskytnutých správci závisí zcela na Žadateli; správce nemá možnost kontroly správnosti veškerých poskytnutých údajů a neodpovídá za škodu vzniklou žadateli nebo třetím osobám poskytnutím nepravdivých, neúplných nebo zavádějících údajů správci.
 3. Žadatel si je vědom svých práv zakotvených v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. především:
  • práva přístupu k osobním údajům Žadatele zpracovávaným správcem, tj. podání informace o zpracování osobních údajů Žadatele,
  • práva požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že zpracování osobních údajů Žadatele správcem nebo jiným subjektem, jemuž byly osobní údaje Žadatele zpřístupněny, bude dle názoru žadatele v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména v případě, budou-li osobní údaje Žadatele nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; odstraněním vzniklého stavu se rozumí zejména blokování osobních údajů Žadatele, jejich oprava nebo doplnění; žádost o opravu, doplnění nebo zablokování osobních údajů musí být písemná a musí být prokazatelně doručena správci,
  • práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů a
  • práva požadovat náhradu případné majetkové i nemajetkové újmy podle předpisů práva občanského; tím není dotčeno ustanovení článku 6) písm. b) této informace.

Pozn. Pokud se shora uvedeným zcela či jen zčásti nesouhlasíte, neklikejte prosím na pole SOUHLASÍM.