Aukce vozidel

Toyota Financial Services Czech

Co je Aukce vozidel Toyota Financial Services Czech (zkráceně Aukce vozidel)

Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, (dále též jen zkráceně „TFSCZ“) připravila pro své obchodní partnery a další zájemce z řad podnikatelů v oblasti prodeje motorových vozidel nový internetový portál, na němž si budou moci prohlížet vozidla, která nabízí TFSCZ k prodeji, a podávat za dále stanovených podmínek TFSCZ své závazné cenové nabídky na koupi konkrétních jimi vybraných vozidel uveřejněných v Aukci vozidel, a to po Dobu aukce uvedenou u každého vozidla uveřejněného v Aukci vozidel. V případě, že v rámci některé z uveřejněných Aukcí vozidel je nabízeno více vozidel, je možno podávat závazné cenové nabídky ohledně každého uveřejněného vozidla zvlášť. Po uplynutí Doby aukce jsou veškeré cenové nabídky podané k danému vozidlu vyhodnoceny a vozidlo je prodáno v souladu s postupem stanoveným v aktuálních Obchodních podmínkách uveřejněných k datu zahájení příslušné Aukce vozidel na AUCTION.TFSONLINE.CZ. Naším cílem je poskytnout našim partnerům pro Aukci vozidel rychlý a snadný přístup k informacím o nabízených vozidlech a rozvinout s nimi pružný způsob spolupráce v oblasti odkupu vozidel od TFSCZ.

Kdo může podávat cenové nabídky v Aukci vozidel

Podávat závazné cenové nabídky na koupi vozidel v Aukci vozidel může pouze podnikatel (fyzická či právnická osoba), která je v rámci svého předmětu podnikání oprávněna k nákupu a prodeji motorových vozidel a která je registrována v Evidenci Partnerů TFSCZ pro Aukci vozidel (dále též jen „Evidence“); Partnerem TFSCZ pro Aukci vozidel registrovaným v Evidenci se podnikatel v uvedeném oboru může stát za těchto podmínek:

  1. Stávající obchodní partneři TFSCZ s autorizovaným přístupem do www.tfsonline.cz
    V případě, že jste podnikatelem v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel a jste již obchodním partnerem TFSCZ s autorizovaným přístupem do www.tfsonline.cz, potvrďte svůj zájem stát se Partnerem TFSCZ pro Aukci vozidel odsouhlasením Žádosti o přístup do Aukce vozidel, která Vám bude k dispozici po zadání Vašeho přístupového jména a hesla při prvním přihlášení do aplikace Aukce vozidel. Okamžikem odeslání vyplněné Žádosti o přístup do Aukce vozidel, kterou odsouhlasíte podmínky Vaší účasti v Aukci vozidel, budete zaregistrováni v Evidenci a bude Vám umožněn okamžitý přístup do partnerské sekce Aukce vozidel s možností podávat závazné cenové nabídky na koupi vozidel nabízených TFSCZ v Aukci vozidel.

  2. Ostatní podnikatelé
    V případě, že jste podnikatelem v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel, nejste doposud obchodním partnerem TFSCZ s autorizovaným přístupem do www.tfsonline.cz, a chcete se stát Partnerem TFSCZ pro Aukci vozidel registrovaným v Evidenci, vyplňte prosím Žádost o registraci a odešlete ji TFSCZ. TFSCZ si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Vaši žádost o registraci v Evidenci schválí, či nikoli. V případě, že TFSCZ Vaši žádost o registraci schválí, zaregistruje Vás v Evidenci a bude Vám elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti o registraci zasláno potvrzení o aktivaci Vámi zvoleného přístupového jména a hesla, které Vás budou opravňovat ke vstupu do Aukce vozidel; tím Vám bude umožněn okamžitý přístup do partnerské sekce s možností podávat závazné cenové nabídky na koupi vozidel nabízených TFSCZ v Aukci vozidel.

Zrušení registrace v Evidenci

TFSCZ je oprávněna kdykoli i bez udání důvodu zrušit registraci Partnera v Evidenci, a to zasláním oznámení dotčenému Partnerovi na jeho poslední známou e-mailovou adresu/faxové číslo či poštovní adresu. Partner registrovaný v Evidenci je oprávněn kdykoli požádat TFSCZ o zrušení registrace v Evidenci. V případě zrušení registrace ze strany TFSCZ či na žádost Partnera bude bezodkladně zamezen dotčenému Partnerovi přístup do partnerské sekce Aukce vozidel, a to deaktivací přístupového jména a hesla dotčeného Partnera či jiným způsobem. Veškeré právní úkony TFSCZ a Partnera učiněné do okamžiku zamezení přístupu dotčeného Partnera do Aukce vozidel v důsledku zrušení registrace v Evidenci jsou nadále platné a závazné; zrušení registrace nemá na jejich platnost a závaznost vliv.

Pokud máte jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.